Bemutatkozás

"Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet."
Szent-Györgyi Albert
A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha 75 férőhelyes, 3 csoporttal rendelkezik (2013-2014-és nevelési évtől). Az épület 2013-ban bővült, új arculatot kapott.
Új, ízléses óvodai épületünk biztonságos, és akadálymentesített, a XXI század igényeinek megfelelő, korszerű, jól felszerelt. Tágas, napfényes csoportszobák, öltözők, mosdók mellett jól felszerelt tornaterem és nagy udvar segíti a gyermekek intenzív mozgásfejlesztését, fejlesztőszobánk lehetőséget teremt az egyéni fejlesztésekre, logopédiai és gyógypedagógiai ellátásokra. Sófalunk és sóhomokozónk segíti törekvéseink megvalósulását a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak kialakításában. Főzőkonyhával és hozzá kapcsolódó mellékhelyiségekkel is rendelkezünk.
Az óvodánkba csak hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek kerülnek az utóbbi években beíratásra. Ez a tény az óvodától és az óvónőktől folyamatos szakmai megújulást, új utak keresését kívánja meg. Keressük a legjobban járható utakat, módszereket, alternatív programokat, amelyekkel a leghatékonyabban, legsokoldalúbban fejleszthetjük a gyerekeket.
Célunk továbbra is az, hogy az Óvodai Nevelés Alapprogramjának és közösen készített Pedagógiai Programunk szellemében- pedagógiai munkánkban eddig elért eredményeinket szinten tartsuk, eredményességét fokozzuk. Újszerű tanulásszervezési módok bevezetésére, alkalmazására ösztönözzük a kolléganőket, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató,  modern pedagógiai módszertan figyelemmel kísérésével, tudatos alkalmazásával nevelőmunkánk során, és az egymástól való tanulás elvének érvényesítésével.
Programunk tág keretet biztosít minden új módszernek, mely gyermekeink hátránycsökkentését elősegítik, hozzájárulnak a sokszínű és eredményes fejlesztésükhöz, ugyanakkor biztosítja hagyományaink továbbörökítését.
A szülők kérésének eleget téve az óvoda fenntartja továbbra is a nyitottságot, rendezvényeken való részvételt, a mindennapos kapcsolattartást, részben kötött foglalkozások szervezését.   Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttnevelés minőségére, korrekt jó kapcsolat kialakítására. Az infokommunikáció lehetőségét kihasználva csoportjainknak egy közös internetes zárt közössége van, melyen keresztül információkat cserélünk, kapcsolatot tartunk egymással. Szervezett programjaink tevékenységeit úgy állítjuk össze, hogy minél gyakrabban be tudjuk vonni a családokat, a szülőket a célok, feladatok végrehajtásába. Óvodásainknak ezek a programok pozitív mintakövetést, közös, örömteli együttléteket, élményeket nyújtanak.
Kiemelt nevelési területeink, értékeink: az egészséges életmódra nevelés, a külső világ tevékeny megismerésére nevelés, azok programjainak, hagyományainak ápolása, fejlesztése. A gyermekek egészség - és környezettudatos magatartásának megalapozása.
Az egészséges életmód és a környezeti nevelés tartalmai összefonódnak. Céljaink hatékony megvalósítása érdekében rendszeresen visszatérő hagyományos programokat szervezünk gyermekeink és a családok számára. Ezeket a programokat folyamatosan bővítjük és tartalmában megújítjuk.
A családok aktívan és szívesen vesznek részt rendezvényeinken, minden évben sikerül kedvet ébreszteni bennük környezeti, egészségnevelő és egyéb tevékenységeink iránt.
Elért eredményeink közösek, a családok és a szülők támogatásával sikerül csak nevelési céljainkat hatékonyan megvalósítani.
Személyi és tárgyi feltételek

Az intézmény alkalmazottainak száma: 14 fő
Pedagógusok száma:     4 fő
Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Szakképzett dajka:        3 fő
Szakképzett élelmezésvezető: 1 fő
Szakképzett szakács:     2 fő
Konyhai kisegítő:          1 fő
A pedagógusi álláshelyekre kinevezettek felsőfokú óvodapedagógusi diplomával, ezen felül:
a vezető óvónő felsőfokú óvodapedagógusi diplomáján túl – felsőfokú szociálpedagógusi diplomával és felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi szakvizsgával, közoktatási vezetői szakvizsgával is rendelkezik, Mesterpedagógus és Tantárgygondozói szaktanácsadó.
 • 1 fő – néptánc oktatói és Fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkezik. 2018 januárjától Pedagógus II minősítéssel,
 • 1 fő- Közoktatási vezetői szakvizsgával, Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú képzéssel és Pedagógus II besorolással rendelkezik.
   
Nevelőtestületünkre jellemző az ismeretszerzés, a tudás iránti vágy.
Az épületben három csoportszoba, három öltöző (gyermek és felnőtt öltöző), három raktár, szertár, iroda, nevelőtestületi szoba, fejlesztő szoba, tornaszoba, konyha, étkező rész található. A csoportszobák nagysága megfelelő, bútorzata, berendezése részben új. Az alapvető játékeszközöket biztosítani tudjuk a költségvetésből. A költségvetésen kívüli összegből (pályázat) pótoljuk a tevékenységekhez szükséges eszközöket. 2015-ben LEGÓ pályázatunknak köszönhetően a tornaszobánk bordásfallal bővült, valamint egy csúszdás udvari játékkal is kiegészült játszóterünk. Minden csoportunk jelentős mennyiségű LEGÓ játékkal gazdagodott.
Fejlesztő munkánk megvalósításához szükséges speciális fejlesztő játékok bővítése az IPR-ben való részvételünk folytán valósul (t) meg (2008/2009 nevelési tanévtől kezdődően). Az eszközállomány elemzésekor ki kell emelnünk azokat az óvónők által készített játékokat és eszközöket, amelyek az egyéni fejlesztés során kiemelt szerepet kapnak a tevékenységekben. Az elkészítéshez szükséges anyagokat az óvoda biztosítja.
2016-ban költségvetésből DIOO digitális okos játék eszközzel bővültünk. Az eszköz mind a felzárkóztatásra szoruló gyermek, mind pedig a tehetséges gyermek fejlesztésére alkalmas. Nagycsoportos korú gyermekek rendelkeznek saját „Tokkennel”, amely a gyermekek egyéni fejlődését tudja rögzíteni és információval tud szolgálni pedagógusnak, szülőnek egyaránt.
2017-ben vállaltuk az EFOP-3.1.3-16-2016-00001„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda”-i program megvalósítását, amely program révén tovább bővült fejlesztő eszközeink száma, cserélhetővé vált bútoraink egy része.
Az Országos Labda kampánynak köszönhetően 2019 őszén a mi Óvodánk is bővült a mozgás megszerettetését és fejlesztését elősegítő eszközökkel.
2019 novemberében nagy örömünkre a Sakkpalota program kezdő csomagjával is megajándékoztak minket. Majd költségvetési forrásból a teljes óvodai sakkpalota program eszközeit beszereztük.
A felsorolt eszközök mind a gyermekeink fejlesztését és óvodai életük színesebbé tételét szolgálják.
Pedagógiai értékelés eddigi nevelő munkánkról

Nevelőtestületünk 1999-ben elkészített és elfogadott nevelési programja a környezet tevékeny megismerésére való nevelést határozta meg fő feladataként. 2004-ben módosításra került, ekkor a hagyományápolás került előtérbe, ennek a célnak és kitűzött feladatnak az eléréséért munkálkodtunk 2010-ig.
Majd 2010-ben a Kormány 255/2009.(XI.20). Korm.rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm.rendelet módosításáról életbe lépése miatt programunk aktualizálásra került.
Következő módosítás alapja a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, és a 363/2012 (XII.17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet.
Majd 2018.szeptemberi módosítás alapja a Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete volt.
Jelenleg Pedagógiai Programunk felülvizsgálatára került sor, melyet jogszabályi változások, új módszerek és programok beépítése és a programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulásának felülvizsgálata indokolta.

A fejlesztésre, esélyteremtésre, multikulturális értékek közvetítésére épülő „jót és jól” mottójú programunk által remélhetőleg kifejezésre jut fő feladatunk, vállalásunk célja és miértje.
Kifejezésre jut és előtérbe kerül:
 
 • A gyermeki individuum és egyediség.
 • A gyermekek emberi méltósága, jogaik biztosítása.
 • Az egyéni különbözőségek tiszteletben tartása.
 • A tolerancia, az odafigyelés, a bizalom ébresztése.
 • Az esélyegyenlőség biztosítása.
 • A kultúrák átörökítése.
 • A kiemelkedő képességű gyermekek nevelése.
 • Családi nevelés kiegészítése
A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan.
Eredményeink:

Segítő szakemberekkel való ellátottság: logopédus, fejlesztő pedagógus.
Esélyegyenlőség megteremtéséhez anyagi háttér megteremtése (Pályázatok)
Felkészült, szakmailag állandóan megújuló kreatív pedagógusok.
Innovatív módszerek alkalmazása (Mozgáskotta, Boldogság foglalkozások, Sakkpalota program, Biztonságos Óvoda program)
Pályázati lehetőségek kiaknázása.
Kornak megfelelő fejlesztőeszközök, játékok megléte (Okos(koc)KA fejlesztő és mérőeszköz rendelkezésünkre áll).
Óvodánk hagyományainak megőrzése.
Az egyéni különbségek tiszteletben tartása.
Differenciált, egyéni fejlesztés.
Bozsik Program működtetése.
Így Tedd Rá módszer alkalmazása Óvodaszinten.
DIOO digitális okosjáték óvodásoknak, mely a gyermekek IKT eszközhasználatát elégíti ki.
OVI Zsaru program működtetése.
Sófal és Sóhomokozó az egészséges gyermekek érdekében.
„Örökös Boldog Óvoda”  és „Biztonságos Óvoda” cím elnyerése.